e-Bok: Klima

e-Bok  Klima            Av: Harald KvaalenKlimaet har stor betydning for skogen, men skogen har også stor påvirkning på klimaet på flere måter. I denne e-boken vil vi beskrive noen av de viktigste forholdene i dette kompliserte samspillet.  

Innledning
I tempererte og nordlige skoger, hvor det er frost i deler av året, er plantene tilpasset slik at veksten avsluttes i god tid før frosten kommer og ikke starter igjen før etter at faren for frost om våren er liten. Det finnes mange eksperimenter med mange arter, herunder gran, hvor det er påvist at planter fra nordlige breddegrader avslutter veksten tidligere om høsten enn planter fra sørlige breddegrader. Dette har blitt tolket som at det eksisterer en genetisk fintilpassing til klimaet på voksestedet drevet fram gjennom naturlig utvalg i flere generasjoner. Som vi skal se er det andre mekanismer som forklarer denne meget finstemte tilpassingen i gran.

Skogen påvirker klimaet på mange måter. At skogen binder CO2 og der i gjennom påvirker klimaet er nå velkjent. Forskning på flere områder de siste 10 år tyder på at skogene er langt mer avanserte ”regulatorer” av klimaet enn det vi har regnet med til nå. Skog er en mørk overflate og reflekter dermed mindre av sollyset enn blanke overflater som vann og snø. Det vil si at skog har lavere albedo enn snø og vann. Ulike arter av trær har også noe ulikt albedo. For eksempel har gran lavere albedo enn osp. Isolert sett gir skog dermed en viss oppvarming, og mørk skog mer enn lys skog. Men bildet er mer komplisert enn som så.
Skogen er en viktig klimaregulator og har en stabiliserende virkning på nebør og avrenning.  Flom i elven Vistula i Polen våren 2010.  Foto: NASA

Side 1 av 9
Neste side