e-Bok: Klima

Klimatilpassing
Som nevnt har den klare sammenhengen mellom breddegraden (også høyden over havet) hvor trærne kommer fra og vekstavsluttingen om høsten, blitt tolket som en nesten perfekt genetisk tilpassing til klimaet på voksestedet. Et eksempel på en slik sammenheng er vist i Figur 1. 

I nordlige og høyereliggende granskog i Norge blomstrer grana sjelden. Det kan derfor være vanskelig å skaffe nok frø til å plante etter hogst for disse delene av landet. For å omgå dette problemet ble det i 1960 årene etablert frøplantasjer på klimatisk gunstige steder som skulle forsyne disse områdene med frø. Lyngdal frøplantasje, anlagt helt sør i landet, skulle forsyne Trøndelag og Nordland med frø. Podekvist ble samlet inn i de områdene hvor frøet skulle brukes. En forutsatte den gang, som rimelig var ut fra rådende genetisk teori, at det ikke hadde noen betydning at frøet ble produsert i et betydelig mildere klima enn hvor det skulle brukes. Da forsøkene med avkom fra Lyngdal frøplantasje ble analysert i 1980 viste det seg at avkomet hadde fått mye senere knoppsetting enn ventet, på linje med hva en venter i skog fra Østlandet.  

I løpet av de kommende år ble dette fenomenet også påvist i avkom fra andre frøplantasjer. Dette utløste en mangeårig forskningsaktivitet ved Norsk Institutt for Skogforsking som fortsatt er i gang. Denne forskningen har vist at det er sommertemperaturen i samspill med daglenden når kimplanten i frøet utvikles, som i stor grad styrer når planten skal sette knopp om høsten og starte veksten om våren. Dette er påvist ved å gjøre kontrollerte kryssinger ute på friland og inne i veksthus. Ikke minst har det blitt påvist ved å lage kulturer av kimplanter, såkalte embryogene kulturer.

Disse startes fra en enkelt kim, ved å ta kimen ut fra frøet og dyrke den på et vekstmedium. Gitt riktige stimuli kan det dannes millioner av kopier. Kopiene er en klon på samme vis som avleggere fra potteplanter.


Figur 1. Sammenheng mellom frøets proveniens (breddegrad) og tid til knoppsetting i Svartgran plantet ut i Tyskland og Canada. Fra Morgenstern (1976).

Side 3 av 9
Tilbake   |   Neste side