e-Bok: Klima

Skog som tiltak for å fange og lagre CO2
Skogene her i landet lagrer store mengder karbon. Landsskogtakseringen har målt volum og tilvekst i skogene siden 1920 åra. På grunnlag av slike målinger er det beregnet at skogene nå tar opp ca 28 millioner tonn hvert år. Det tilsvarer ca halvparten av alle utslipp i landet. At opptaket er høyt nå skyldes at det etter ca 1950 har blitt drevet omfattende planting etter hogst, skogreising på Vestlandet og nordafjells, og gjengroing av tidligere beitemark. Hvor mye CO2 kan skogen fange og lagre? Det er et spørsmål med mange svar fordi det er så mange faktorer som påvirker tilvekst og volum.

Plantematerialets vekst og vitalitet er en svært viktig faktor når en skal beregne potensialet for CO2 opptak og lagring på et gitt areal. Basert på eldre svenske og norske forsøk vet vi nå at foredlet plantemateriale gir en tilvekstøkning som varer fram til skogen er økonomisk hogstmoden, og sannsynligvis enda lengre. Opphavet til tilvekstøkingen er ikke helt klarlagt, men resultater fra en studie av norsk gran plantet i Canada tyder på at vekstkraften skyldes mer effektiv bruk av næringsressursene. Vi kan derfor betrakte foredlet plantemateriale som en hevning av stedets produksjonsevne. Da kan vi bruke eksisterende tilvekstmodeller til å beregne hvor mye CO2-opptaket øker når en bruker foredlet plantemateriale. Figur 3. Utvikling i stående volum av gran i grandominert skog bonitet G11 og bedre, de neste hundre år. Forutsatt at brutto hogstkvantum økes til 9,5 millioner kubikkmeter, at det benyttes foredlet materiale eller bestandsfrø, og at plantetallet er som etter miljøforskriften, eller 180 per dekar på G11 og G14, 220 på G17, 250 på G20 og 250 på G23.

Side 6 av 9
Tilbake   |   Neste side