e-Bok: Klima

Stående volum vil øke til 545 millioner kubikkmeter og nesten dobles de neste hundre år, selv om avvirkingen øker til 9,5 millioner kubikkmeter brutto. Volumet tilsvarer ca 980 millioner tonn CO2. Grandominert skog av bonitet G11 og bedre utgjør ca 22 millioner dekar av et totalt produktivt areal på 74 millioner dekar. Totalt stående volum i taksten fra 2004-2008 var 780 millioner kubikkmeter. Dette viser at det på under en tredjedel av det totale skogarealet, kan bygges opp et volum av gran som tilsvarer 70 prosent av dagens totale volum i all produktiv skog. Det eneste som kreves er noe tettere planting med foredlet plantemateriale.  Prognosen for det laveste alternativet er også interessant da den viser en svak nedgang i stående volum dersom skogeierne bare følger minimumskravene til foryngelse og bare benytter bestandsfrø. Nå er situasjonen den at foredlet frø blir brukt i stadig større omfang, slik at det laveste nivået neppe vil inntreffe, selv om plantetallet fortsatt er lavere enn det som er ønskelig både av hensyn til virkeskvalitet og karbonbinding.

Det må understrekes at prognosene er konservative. Med de nyeste modellene for tilvekst og avgang vil tilvekst og stående volum øke betydelig. Dette er illustrert i figur 4 hvor det årlige opptaket av CO2 hundre år frem i tid (2108) er beregnet for to alternative tilvekstmodeller, tett planting eller planting etter forskrift og henholdsvis 0, 5, 10 og 15 prosent foredlingsgevinst. Arealgrunnlag og hogst er det samme som i Figur 2. Modellkombinasjon 1 er Blingsmo 1990 for startgrunnflate og Andreassen, Eid og Tomter 2008 for grunnflatetilvekst, kombinasjon 2 er Braastad 1981 for startgrunnflate og Blingsmo 1985 for diametertilvekst. Avgang er modellert med Eid og Øyen 2003.

Figur 4. Årlig CO2 binding i granskog med bedre bonitet enn G11 som funksjon av foredlingsgevinst, når det plantes tett (200 på G11 og G14, 300 på G17 og 400 på >G20), og det benyttes to ulike kombinasjoner av tilvekstmodeller, se tekst.

 

Side 7 av 9
Tilbake   |   Neste side