e-Bok: Ordbok

 Ordbok

Allel
Et allel er en utgave av et gen. Et gen kan ha mange utgaver (alleler), det er variasjonen i genene som er grunnlaget for evolusjon og råmateriale for foredlingen. 

Epigenetikk
Epigenetikk er studiet av forandringer i genaktivitet som ikke involverer endringer i den genetiske kode, men som likevel blir overført fra en generasjon til neste. Disse mønstrene i genutrykket er styrt av et cellulært materiale som sitter på utsiden av genomet. Epigenetiske markører forteller genene om de skal skru seg på, av, eller delvis. Det er gjennom epigenetiske markører at miljøfaktorer som stress, temperatur, og næring under embryogenesen kan lage en form for minne som blir overført fra en generasjon til neste.

Fenotype
Fenotypen er de observerte egenskapene hos et individ. Det vi observerer er hvordan egenskapene til individets genotype som kommer til uttrykk på den enkelte vokseplassen. Fenotypen er altså bestemt av genotypen og miljøet: fenotype = genotype + miljø.

Genetisk drift
Tilfeldige forandringer i genfrekvenser i en populasjon. Genetisk drift sammen med naturlig seleksjon, mutasjoner og migrasjon er en av basismekanismene for evolusjon. I hver generasjon kan noen individer, bare ved en tilfeldighet, etterlate seg flere etterkommere enn andre individer. Genetisk drift kan føre til minsket genetisk variasjon ved at genetiske varianter blir borte. Genetisk drift har en tendens til å være sterkere i små populasjoner. 

Genetisk variasjon
Genetisk variasjon er summen av forskjeller i genotypene til individene i en populasjon. Den oppstår gjennom mutasjoner, endringer i kromosomene, rekombinasjon, spredning og gjennom hybridisering mellom arter.

Gener
Gener bestemmer alle arvelige trekk. Et gen er en del av et kromosom, en spesifikk del av DNA molekylet der koden eller oppskriften til en egenskap ligger. Genene forekommer som regel i forskjellige utgaver, eller alleler. Et gen kan være fra noen tusen til mange hundre tusen basepar lange. Selve avlesingen av koden starter i en region av genet som kalles promotoren.

Her foregår det en slags molekylær ”forhandling” mellom ulike avlesningsfaktorer som bestemmer om genet skal være skrudd på eller av, avhengig hva slags miljø individet blir utsatt for.  

Genom
Et genom er betegnelsen for en arts fullstendige arvemateriale – den totale genetiske informasjonen. Menneskets genom antas å inneholde ca 30 000 gener. Selv om grana totalt har et mye større genom enn mennesket, antar man at antall gener er omtrent det samme. Et viktig mål med genom forskningen er å kartlegge den genetiske variasjonen som finnes mellom individer og slik prøve å identifisere variasjonen knyttet til bestemte egenskaper.

Genotype
Genotype er summen av genene, den genetiske sammensetningen til et individ. Vi kan ikke observere genotypen i skogen, da er det fenotypen som kommer til uttrykk.

Side 1 av 2
Neste side