e-Bok: Ordbok

 Ordbok
Heterozygot
Når et gen er representert med to utgaver i et individ sier vi at individet er heterozygot for det genet.

Homozygot
Når et gen er representert med en utgave i et individ, sier vi at individet er homozygot for det genet.

Innavl
Innavl refererer til reproduksjon mellom to individer som genetisk sett er i slekt med hverandre. Krysning mellom trær som er i slekt er med på å redusere både vitalitet og genetisk variasjon. 

Kvantitative egenskaper
Egenskaper som observeres, eller måles, som en kontinuerlig variabel. For eksempel er høyden til trær ved en gitt alder en kontinuerlig variabel.
Mutasjoner
Mutasjon er en forandring i et gen eller kromosom under celledeling. Mutasjoner er den eneste naturlige kilden til ny genetisk variasjon for en art. Mutasjoner skjer som regel tilfeldig og gir sjelden en genvariant som er bedre enn det opprinnelige genet. Ved tilfeldigheter kan en mutert genvariant bli vanligere og få betydning for treslagets videre evolusjon gjennom naturlig seleksjon.

Naturlig seleksjon

Naturlig seleksjon er en viktig faktor som er ansvarlig for evolusjon. Naturlig selsksjon skjer ved at de best tilpassende individene i en populasjon til enhver tid har større sjanse for å etterlate seg mer avkom enn et gjennomsnittlig individ. Naturlig seleksjon er antagelig den mekanismen som har størst betydning for våre treslags utvikling og tilpasning til klima. Samtidig er dette en prosess som oftest reduserer genetisk variasjon da bare godt tilpassede individer vil klare å reprodusere seg. Den tidligere beskrevet klinale variasjon i adaptive egenskaper som vekstrytme skyldes sannsynligvis også en kombinasjon av naturlig seleksjon, epigenetikk og genspredning.
Side 2 av 2
Tilbake