e-Bok: Strategi

                                                                                                  Strategi for skogplanteforedling 2010-2040

I styremøte den 30. desember 2006 vedtok Skogfrøverket å nedsette en arbeidsgruppe med mandat å utrede og foreslå en ny foredlingsstrategi for skogbruket. Utgangspunktet for vedtaket var behovet for en operativ og dynamisk strategi, hvor både forvaltning, skogeiere, skogindustri og planteprodusenter var med og definerte målene for norsk skogplanteforedling. 

Oppstartmøtet i strategigruppen ble holdt på Skogfrøverket på Hamar den 21. november 2007. Deretter ble det i løpet av 2008 arrangert fire møter med ulike tema. 
Den 9. juni i 2009 ble det holdt en workshop på Thon Hotel Gardermoen med spesielt inviterte representanter fra skognæringen. Strategidokumentet ble sendt ut i en bredhøringsprosess i nærings, forvaltnings og interesseorganisasjoner i 2010. Strategien fikk en god mottagelse som støttet opp under strategiens hovedgrep. Etter høringsprossessen er det gjort endringer for å imøtekomme innspill på miljø og på norsk furu.

Last ned høringsdokumentet (strategiutkast)!
Last ned utfyllende artikkelsamling for strategiprosessen!
Last ned høringsbrev!
Last ned alle høringsuttalelser her (8 mb)


Strategi for skogplanteforedling ble vedtatt av Skogfrøverkets styre den 30.05.2017. Den vil danne grunnlag for Skogfrøverkets rullerende handlingsplaner og bør revideres hvert 10. år.

Last ned endelig Strategi for skogplanteforedlingen. Dokumentet er i arbeid for publisering og mangler noen figurer og illustrasjoner.

Side 1 av 1