e-Bok: Foredling

Lokalisering av frøplantasjer
Et varmt klima er vitkig for å få ofte og rik blomstring i en frøplantasje. Det har vist seg at klimaet under blomstringen påvirker vekstrytmen til plantene (ettereffekter). Når frøplantasjen anlegges i et bedre klima enn i sonen der frøet skal brukes, kan dette føre til at frøet fra plantasjen gir planter med seinere vekststart og vekstavslutning og litt bedre høydevekst.

Erfaring fra forsøk og praktisk bruk av frøplantasjefrø fra Lyngdal og Kaupanger, viser likevel at en litt seinere vekststart om våren ofte har vært til fordel for plantene. Skader ved sen vårfrost blir på den måten redusert. I dag anlegges frøplantasjer innen sonen hvor frøet skal brukes eller på mer drivende lokaliteter nettopp for å gi frø med spesielle egenskaper.

Et annet viktig moment ved lokalisering av en frøplantasje er grad av fremmedpollinering fra omkringliggende skog. Slik tilførsel vil redusere foredlingsgevinsten ved frø fra plantasjen og vil være spesielt uheldig når frøplantasjen ligger utenfor sonen hvor frøet skal brukes. Det er derfor en fordel at en granfrøplantasje ikke ligger nær inntil granbestand.
 
Dette er også en fordel med hensyn til insekt skader på grankongler som kan bli redusert i isolerte frøplantasjer.Kaupanger frøplantasje ligger isolert fra annen granskog og i et gunstig klima for blomstring og frømodning. Frøet produsert her har vist seg å være av både god fysiologisk og genetisk kvalitet og er populært hos både planteprodusenter og skogeiere. Foto: Øyvind Meland Edvardsen, Skogfrøverket

Side 11 av 19
Tilbake   |   Neste side