e-Bok: Foredling

Tegninger av ulike grentyper på gran fra Østlandet. Kvastgran er en type som synes å være rent miljøbetinget (stor alder og vind). Ellers er de ulike typene i store trekk arvelig bestemt. Tollef Ruden, Skogbrukets planteforedling 1961.

Mekanismer som former genetisk variasjon
Bruce Zobel og John Talbert (4) beskriver fire mekanismer som former genetisk variasjon i naturlige bestand. Mutasjoner og genspredning er mekanismer som øker genetisk variasjon, mens naturlig seleksjon og genetisk drift minsker genetisk variasjon. Menneskelig aktivitet har også formet skogtrærnes genetiske variasjon i ulik grad over tid.

Mutasjoner
Mutasjoner er den eneste naturlige kilden til ny genetisk variasjon for en art og skyldes feilkopiering av et gen eller skader i DNA molekylet. Mutasjoner skjer som regel tilfeldig og gir sjelden en genvariant som er bedre enn det opprinnelige genet. Ved tilfeldigheter kan en mutert genvariant bli vanligere og få betydning for treslagets videre evolusjon gjennom naturlig seleksjon.

Genspredning
Genspredning er migrasjon av sjeldne eller nye alleler av et gen fra en populasjon eller art til en annen. Det skjer i hovedsak gjennom spredning av pollen eller frø. Særlig pollenspredningen hos vindpollinerte treslag som gran og furu bidrar sterkt til å motvirke naturlig seleksjon og opprettholde stor genetisk variasjon i et bestand. Lette frø kan spres langt med vinden og enkelte frøslag kan transporteres lange veier med dyr.

Innvandringshistorien til våre treslag etter istiden har hatt en sterk påvirkning på den genetiske variasjon og er fortsatt en kontinuerlig prosess for mange treslag. Innvandringshistoriens betydning for genetisk variasjon kan sies å være påvirket både av genspredning og naturlig seleksjon.

 

Side 16 av 19
Tilbake   |   Neste side