e-Bok: Skogskjøtsel

e-Bok: Skogskjøtselen         Av: Arne Steffenrem og Harald Kvaalen

 Fig. 1: En vellykket foryngelse som gir store forhåpninger om verdiskaping. Helgådalen i  Verdal kommune, Nord-Trøndelag. Foto: Arne Steffenrem, Skogfrøverket

Planteforedling er en del av skogskjøtselen
Valg av riktige foryngelsesmaterialer er en grunnleggende del av skogskjøtselen. Sammen med gode foryngelsesrutiner, riktig plantetall og hensiktsmessig ungskogpleie legges grunnlaget for langsiktig og bærekraftig skogproduksjon. Planteforedlingen skal levere frø som gir avkom til trær som vokser bedre, har større sannsynlighet for å overleve uten å få skader og feil, og som gir god virkeskvalitet. Målsetningen til planteforedlingen er derfor å øke potensialet for langsiktig verdiskaping i norsk skogbruk, og langsiktig CO2-binding både i skogen og som bygningsmaterialer.

Hver enkelt skogeier står relativt fritt til å prioritere investeringer og ressursbruk på sine arealer. For mange skogeiere handler prioriteringene om hvordan bruk av ressursene skal allokeres under forutsetning om at inntekten fra skogen skal være så god som mulig på lang sikt. For andre skogeiere handler det om andre verdier som ikke nødvendigvis kan, eller bør, verdsettes i kroner. Foredlede plantematerialer kan brukes over alt. Men de kommer først til sin fulle nytte der de kombineres med en skogskjøtsel som står i stil til materialenes økte vekstraft.

Denne e-boken tar for seg skogskjøtselen i forbindelse med bruk av foredlede plantematerialer. I grove trekk vil det som var god skjøtsel før, også være god skjøtsel etter bruk av foredlede plantematerialer. Men der er også noen momenter det er spesielt viktig å være klar over. E-boken vil oppdateres etter hvert som ny kunnskap foreligger. Vi har i dag en stor mengde forsøk som stadig gir oss ny kunnskap som er like viktig for skogskjøtselen som genetikken.

Side 1 av 9
Neste side