e-Bok: Skogskjøtsel

Foredlingsmålene har betydning for skogskjøtselen
I planteforedlingen bruker vi de individene med best avlsverdi for ett sett egenskaper som foreldre til neste generasjon tømmerproduserende trær. Avlsverdien beregnes ved statistiske analyser av avkommenes prestasjoner i forsøk, og er dermed et estimat på individenes ”genetiske verdi”. Egenskapene vektes mot hverandre i beregningen av en ”total avlsverdi”. Vektleggingen av hver egenskap settes etter foredlingsmålene. Derfor er foredlingsmålene viktig for materialenes egenskaper i praktisk bruk. De overordnede målene er definert i strategisk plan (Skogfrøverket, 2010) som: god klimatilpassing og overlevelse, god stamme- og virkeskvalitet, og høy tilvekst.

Foredlingsmål: Klimatilpassing
Foredlingsmål om bedre klimatilpassing og overlevelse betyr at vi får større sikkerhet for at foryngelsen utvikler seg slik vi forventer. Vi må allikevel ta høyde for en viss avgang på grunn av klimatiske forhold vi ikke kan forutse (f. eks. spesielle frostepisoder), konkurranse fra annen vegetasjon, innsektskader (f. eks. snutebiller), beiteskader fra pattedyr, og patogener. Derfor er det uansett viktig at tilslaget på foryngelsen kontrolleres 2-3 år etter planting, og eventuelt suppleres med nye planter om nødvendig.

Foredlingsmål: Virkeskvalitet
Foredlingsmål om god stamme- og virkeskvalitet betyr at vi får en populasjon som er bedre enn uforedlete materialer med hensyn på egenskaper som stammeretthet, fiberhelling og kvistrikhet. Egenskaper som densitet og kvistdiameter skal holdes uendret eller forbedres noe når vi ser disse i forhold til stammediameter. Graden av endring i disse vil variere mellom foredlingssonene.


Foredlingsmål: Vekst

Foredlingsmål om høyere tilvekst betyr at vi planter en populasjon som vokser bedre enn uforedlede materialer. Økningen i tilvekst vil variere mellom frøplantasjer og foredlingssoner. Men det er et uttalt mål om at foredlede materialer på kort sikt skal ha ca 10 % raskere høydetilvekst i ungdommen sammenlignet med uforedlede materialer. Det betyr ca 15-20 % høyere volumproduksjon. På lengre sikt, med flere omløp i foredlingen, vil denne forbedringen øke betydelig. Høyere tilvekst betyr en økning av volumproduksjonen på gitt arealenhet, og dermed en forhøyning av boniteten.

Foredlingsmålene kombinerer bedre overlevelse, mindre klimaskader, bedring av enkelte kvalitetsegenskaper og høyere tilvekst. Det betyr at vi bør få sikrere foryngelse der høyere andel av trærne blir feilfrie i forhold til sorteringsreglementene for skurtømmer. Men det er viktig å være oppmerksom på at foredlingsmålene ikke tar høyde for å redusere kvistdiameteren og øke densiteten i alle foredlingssoner. I påfølgende kapitler skal vi diskutere hvordan disse egenskapene spesielt kan kontrolleres gjennom skjøtselen, og gi et utdypende eksempel på hvorfor vi foreslår å bruke nettopp skjøtsel til å kontrollere viktige kvalitetsegenskaper – og ikke foredlingen.


Side 5 av 9
Tilbake   |   Neste side