e-Bok: Skogskjøtsel


Foredlingsgevinst i vekst betyr økning av boniteten

En av de enkleste egenskapene å forbedre i et foredlingsprogram er tilveksten. Økt tilvekst betyr raskere etablering fra planting, og bestandet vil slutte seg tidligere. Økningen i vekst vedvarer ut bestandets liv. Vi kan derfor si at foredling er en måte å øke arealets produksjonsevne, altså boniteten.

Forbedringen av boniteten har flere viktige konsekvenser:

  • Bestandet når skurlastdimensjoner tidligere.
  • Biomasseproduksjonen pr. arealenhet øker.
  • Kvistdiameteren kan øke og densiteten gå ned dersom plantetettheten blir for lav. Ved bruk av vekstkraftige materialer kan lav plantetetthet slå mer negativt ut på kvaliteten siden disse sannsynligvis responderer raskere på redusert konkurranse om lys og næringsstoffer.
  • Utnyttelse av arealets produksjonsevne og produksjon av kvalitetsvirke er avhengig av plantetall. Full utnyttelse av foredlede materialer forutsetter god skogskjøtsel.


Det er viktig å ikke se på boniteten på et gitt areal som statisk. Vi har allerede vært inne på at vekstraften i foryngelsesmaterialet har betydning. Sannsynligvis vil også et varmere klima medføre bonitetshevning i mange regioner av landet. Varmere klima gir bedre forhold for vekst, samt raskere nedbryting og frigjøring av næringsstoffer fra humus og jordsmonn.

 


Fig. 2:   Beregnet bonitet for lokalt bestandsfrø (ikke foredlet) og avkom fra Opsahl frøplantasje (foredlet) på to lokaliteter. Grønne stiplede linjer er boniteten beregnet ut fra vegetasjonstype (Austre slidre) og målinger på nærliggende gammelskog (Ringebu)

Side 2 av 9
Tilbake   |   Neste side