e-Bok: Skogskjøtsel


Virkeskvalitet

Verdien av tømmerstokken er i dag knyttet til dimensjon, avsmalning og tilstedeværelsen av eventuelle ”feil”. Feil i denne sammenhengen er kvist med for stor diameter, høyt antall kvist, forskjellige former av bøy og krok, gankvist, råte og tennar. I enkelte tilfeller kan også for brede årringer defineres som en feil. Feil fører til nedklassing av virket til mindre verdifulle sortimenter. Etter at stokken er saget til plank og bord, går den ferdige trelasten gjennom nye runder med sortering. En av de viktige her er styrkesorteringen av skurlast. Denne gjøres vanligvis maskinelt, det vil si at sagbrukene beregner styrken til konstruksjonsvirke basert på en målt stivhet (E-modul). Stivheten er påvirket av virkets tetthet, densiteten; slik kommer densitet kommer inn som et indirekte sorteringskriterium.

Egenskaper som er sterkt påvirket av konkurranse, som avsmalning, kvistdiameter og densitet, vil på midlere og høye boniteter være avhengig av konkurransen i bestandet (Figur 3 og 4 og 5). Konkurransen kontrollerer skogskjøtteren gjennom plantetallet i foryngelsen, tilrettelegging for naturlig foryngelse, ungskogpleie og tynning.

Fig. 3: Tretall (pr hektar) og beregnet avsmalning på rotstokken opp til 5,2 meters høyde i to forsøk, Braset og Råum, med identisk plantemateriale fra Svenneby frøplantasje. Stolpene indikerer standardavviket for hvert plantetall.

 

Side 3 av 9
Tilbake   |   Neste side