e-Bok: Skogskjøtsel

Eksempel: Kontroll av kvistdiameter gjennom plantetall eller foredling

Kvistdiameteren er kanskje den kvalitetsegenskapen som er mest sårbar for endringer i plantetall. I figur 5 har vi brukt data fra et avkomforsøk der trærne står med varierende avstand til nabotrærne. Ut fra dette har vi beregnet et tretall for tilsvarende konkurranseforhold i bestand. I sorteringsreglemeter er ofte 2,5 cm kvistdiameter en terskelverdi for nedklassing til mindre verdifullt virke. I figuren ser vi tydelig hvordan andelen av nedklassing synker med økende tretall, og dermed konkurranse i bestandet. Det er stor genetisk variasjon i kvistdiameter. Det er derfor i teorien mulig å foredle for mer finkvistet skog, som dermed krever lavere plantetall for å levere den samme kvaliteten med hensyn på kvist. Hvorfor legger vi da ikke mer vekt på kvistdiameter i foredlingen?

Undersøkelser i Nord-Trøndelag tyder på at gjennomsnittlig plantetall på bonitet G17 ligger på ca 1400 planter pr hektar. Dette er ved utplanting. Anbefalningene fra skogforskningen er at en bør ha ca 2000 planter pr hektar når bestandet er etablert. I Figur 6 viser vi hvor stor del av foredlingspopulasjonen vi kunne brukt dersom vi skulle kompensert for spranget fra 2000 til 1400 planter gjennom foredling (blå søyle). Ved å velge de 12 % beste familiene basert på kun kvistdiameter ville vi kompensert for spriket mellom anbefaling og praksis i dag.

I eksemplet over forutsetter vi 100 % overlevelse i foryngelsen. Det er sjelden en realitet. Over store områder må vi regne med en gjennomsnittlig avgang på 15-20% før bestandet er etablert. Med plantetall på 1400 planter pr hektar vil da sannsynligvis det etablerte bestandet bare inneholde ca 1150 planter dersom ikke det også kommer betydelig innslag av naturlig foryngelse. Anbefalningen er fortsatt 2000 etablerte planter på G17. For å kompensere spranget mellom etablert i praksis og anbefalt kan vi da bare velge ut de 9 % beste familiene fra foredlingspopulasjonen (rosa søyle figur 6).Fig. 5: Tretall (pr ha) og andelen av rotstokkene der kvistdiameteren er under 2,5 cm. Kvisten er målt i 2 meters høyde over bakken i et avkomforsøk på Braset, Hamar, med plantemateriale fra Svenneby frøplantasje.

Side 6 av 9
Tilbake   |   Neste side