e-Bok: Skogskjøtsel

Kontroll av kvistdiameter (fortsettelse)

Både vekstkraftige foredlede materialer og økning av temperatur ved klimaendringer vil med stor sannsynlighet medføre heving av boniteten ca en klasse. Det vil si at bestand som tidligere ble klassifisert som G17 allerede nå kan være G20! Anbefalt etablerte planter på G20 er 2300. Men en foryngelse på 1400 planter, fratrukket en forventet avgang, vil fortsatt være 1150 planter pr hektar. For å kompensere dette spranget kan vi bare velge ut ca 1 % av de beste familiene med hensyn på kvistdiameter i foredlingspopulasjonen (rød søyle i figur 6).

Det er altså mulig å kompensere for lave plantetall gjennom foredling for lavere kvistdiameter. Problemet er at foredlingspopulasjonen er av begrenset størrelse. Dersom vi bare kan bruke 10 % av de beste individene med hensyn på kvistdiameter vil vi stå igjen med svært små muligheter til å forbedre klimatilpassing, vekst og stammeform gjennom foredling. Foredlingsprogrammet vil dermed bli låst til kontroll av en egenskap som en lett kan kontrollere gjennom plantetall. Det samme eksemplet vil være gjeldende for densitet. I foredlingsstrategien er det derfor lagt opp til et forsiktig utvalg for å kontrollere kvistdiameter og densitet. Det legges da opp til at en gjennom vanlig god skogskjøtsel skal holde nivået på kvistdiameter og densitet på de nivåer vi ønsker i den langsiktige skogproduksjonen.

Fig. 6: Prosentandel av familiene som må velges ut for å redusere kvistdiameteren tilsvarende det en oppnår med å ved å øke utgangstettheten (tretal ved 8-10 meters høyde) fra 1400 til 2000 trær per hektar, fra 1150 til 2000 og fra 1150 til 2300.
Side 7 av 9
Tilbake   |   Neste side