e-Bok: Skogskjøtsel

Dersom det er tidlig høstfrost som skaper problemer, kan det være gunstig å bruke materialer som avslutter vekstsesongen tidlig. Da kan lokale ikke-foredlede materialer (bestandsfrø) være det beste valget. De fleste forsøk viser imidlertid at frostproblemene det siste tiåret ofte har opprinnelse fra frost tidlig i vekstsesongen, altså vårfrost.

På svært frostutsatte lokaliteter, slik som i søkk i terrenget der kaldluftsdreneringen er dårlig, kan strålingsfrost oppstå ved klare netter gjennom hele vekstsesongen. På slike lokaliteter er det ikke sikkert at valget av foryngelsesmateriale har så stor betydning, da alle materialer er svært sårbare for frost under strekningsveksten. På slike lokaliteter vil det derfor være viktig å tenke nøye igjennom foryngelsesmetoden og vurdere om det er nødvendig med grundig markberedning, skjerm av lauv, treslagskifte, eller hogstformer som ikke gir åpne flater. Det siste alternativet kan kombineres med naturlig foryngelse i områder der grana har relativt stabil frøproduksjon.

Begrensninger ved bruk av foredlede materialer
Frøplantasjer er etablert med hensyn på å forsyne spesifikke områder med frø. Det legges store ressurser i etablering av frøplantasjene. De dimensjoneres derfor etter nøye planlegging og analyse av frøbehovet i områdene det er ment at disse skal forsyne. Det er derfor ikke ønskelig at frøplantasjefrø brukes i stor utstrekning i andre områder da dette vil kunne føre til betydelig ubalanse i den nasjonale frøforsyningen, og i verste fall mangel på frø til enkelte områder.

Lover, forskrifter og standarder som skogskjøtteren må forholde seg til:

  • Skogloven med forskrifter om bærekraftig skogbruk og frø- og planter
  • Naturmangfoldloven med forskrifter
  • Levende skog standarder


Klatring og toppkapping for sanking av kongler i Romedal frøplantasje.  Frøplantasjefrø er en verdifull og begrenset ressurs som må husholdes godt.  Foto: Skogfrøverket

Side 9 av 9
Tilbake