e-Bok: Arv

Kapittel 5: Genetiske effekter på naturskogen ved bruk av foredlet materiale

Hvor store genetiske forskjeller er det mellom foredlet gran og naturlig gran?
Dette er et spørsmål det er essensielt å få mer kunnskap om for å kunne evaluere hvordan bruken av foredlet materiale genetisk sett kan påvirke naturskogen. I dag antar man at 99% av den genetiske diversiteten finnes innad i frøplantasjene. Men, hvis man hypotetisk gjør et strengere utvalg kan dette endre seg. 

Av de fire evolusjonære kreftene mutasjon, migrasjon, genetisk drift og naturlig seleksjon, er det særlig hvor stor migrasjon (genflyt) vi har, og hvor sterk den naturlig seleksjonen er, som er avgjørende for de genetiske konsekvensene. Hvis den foredlede populasjonen hypotetisk sett er svært genetisk forskjellig fra populasjonen i naturskogen, vil spredning fra den foredlede skogen til naturskogen få størst effekt i de første generasjonene. Påvirkningen er avhengig av hvor stor genflyten er og hvor stor genflyt det er mellom de naturlige populasjonene. Samspillet mellom genflyt og seleksjon har også mye å si. Hvis genflyten fra de foredlede populasjonene til naturskogen er større enn seleksjonstrykket mot de genetiske variantene som kommer fra det foredlede materiale, vil den naturlige populasjonen genetisk sett nærme seg den foredlede populasjonen selv om dette representerer en dårligere tilpasning. 

Positive effekter ved innblanding av foredlet genetisk materiale til naturlige bestand?
Forskning kan også bidra med å svare på om den genetiske påvirkningen fra den foredlede naturskogen kan være positiv. På bakgrunn av de studiene som er gjort med molekylærgenetiske markører har vi vist at det er et overskudd av homozygoter samtidig som det er en liten differensiering innad i populasjoner. Slektskapet i naturlige bestand er med andre ord høyt, og hva dette skyldes vet vi for lite om i dag. Det kan for eksempel skyldes at det er et lite antall effektiv pollengivere i skogen. Foredlet materiale med en annen genetisk sammensetning og med en økt grad av heterozygoti kan tenkes å bidra positivt på den genetiske strukturen i naturskogen ved oppheve innavl. Hvis det foredlede materialet er bedre rustet til å møte framtidas klimaendringer kan dette også ha en positiv effekt. 

Side 21 av 22
Tilbake   |   Neste side