e-Bok: Arv

Arvbarhet og foredling
I kvantitative genetiske studier finner man som regel signifikant genetisk variasjon for de fleste egenskaper, og dermed skulle potensialet for å forbedre dem gjennom utvalg være til stede. Men det er kostnader knyttet til hver enkelt egenskap en ønsker å ta med i utvalget. I tillegg vil det å øke antallet egenskaper en gjør utvalg for, også gå ut over muligheten for å oppnå gevinst i andre, kanskje viktigere, egenskaper. En må derfor nøye vurdere hvilken sammensetning av egenskaper som på lang sikt gir den største økonomiske avkastningen av foredlingsarbeidet. Man kan altså ikke foredle for egenskaper bare fordi de har høy arvbarhet, de må også betale seg i kroner og øre.

Tidspunkt for skuddskyting om våren (tidlighet) er den egenskapen som i sterkest grad er genetisk styrt. Det er en klar sammenheng mellom evne til å unngå frostskader om våren og tidlighet; trær som skyter seint får minst skader. Vekstavslutning og utvikling av herdighet utover høsten er også genetisk styrt, men ser ut til å være noe mer miljøpåvirket enn skuddskytingen.  

Diametertilvekst viser seg å være mer miljøpåvirket en høydevekst. Det skyldes sannsynligvis at den er sterkere påvirket av konkurransen i bestandet. Det er derfor mer effektivt å gjøre utvalg for høydevekst i foredlingen. Hvis et tres adaptive egenskaper er dårlig tilpasset voksestedet kan dette gi seg uttrykk i egenskaper som høstskudd og gankvister. Veksten kan likevel være god som følge av en lang utnyttelse av vekstsesongen, med mindre tilpasningen er så dårlig at man får så hyppige frostskader på toppskuddet at det igjen reduserer veksten. Det er derfor viktig å skille de individene som vokser godt på grunn av en ”overutnyttelse” av vekstsesongen, og som dermed blir sårbare for frost, fra de som vokser godt men som også har en tryggere lengde på vekstsesongen.

Figur 4:  Arvbarhet for de viktigste egenskapene hos gran.  Arvbarheten vises som prosent av den totale fenotypiske variasjonen. Egenskaper som høyde, stammediameter, kvistdiameter, densitet og e-modul er svært bonitetsavhengig. Arv forklarer derfor i realiteten en mindre del av den virkelige variasjonen vi observerer fra bestand til bestand i skogen enn det arvbarhetsestimatene tilsier. Stamme- og kvistdiameter og densitet er også i stor grad påvirket av konkurransen i bestandet. Denne konkurransen inngår derimot i den fenotypiske variasjonen som ligger til grunn for beregningene.

 

Side 6 av 22
Tilbake   |   Neste side