e-Bok: Arv

Hvorfor finner vi forskjeller i genetisk diversitet mellom regionene?
Selv om grana i det nordlige utbredelsesområdet tilhører en relativt genetisk homogen gruppe er det likevel store forskjeller i Nord-Europa når det gjelder hvor mye genetisk diversitet det er i de forskjellige områdene. I de eldste områdene i Nord Europa har grana stor genetisk variasjon og er lite differensiert. Dette gjenspeiler sannsynligvis at refugiet i Russland var stort, eller at istidspopulasjonene var knyttet sammen ved stor genflyt. Da klimaet ble varmere var grana raskt ute og spredte seg løpet av et par tusen år over store deler av Russland og Baltikum. Som en følge av store populasjoner ble mesteparten av diversiteten oppretthold i disse områdene. 

Først da grana kom nord til Fennoskandia og til de sørlige delene av Finland ble den tappet for diversitet. I Nord-Skandinavia kan dette relateres til klimatiske ”flaskehals”- effekter, mens det i Sør Finland sannsynligvis skyldes konkurranse med lauvskogen som allerede var etablert i området når grana kom dit, og på den måten begrenset populasjonsstørrelsene. Utkantpopulasjonene vi har på Vestlandet har også lav diversitet som følge av at det er få individer som har etablert disse populasjonene.
 

Figur 9: Gråsjatteringene viser alderen på granpopulasjonene basert på pollendata. Sirklene representerer genetisk variasjonsnivå som er regnet ut basert på 3-6 nabopopulasjoner.   Fargene på sirklene refererer til forskjellige genetiske grupper.

Side 13 av 22
Tilbake   |   Neste side