e-Bok: Arv

 

Kapittel 3: Innavl

Innavl refererer til reproduksjon mellom to individer som genetisk sett er i slekt med hverandre. Krysning mellom trær som er i slekt er med på å redusere både vitalitet og genetisk variasjon.

Følgene av innav
Når man har en høy grad av bestøvning mellom halvsøsken og fullsøsken, får man ofte en oppsamling av like genvarianter i neste generasjon. De blir mer homozygote og slik mister også bestandet de andre variantene av genene. I de tilfeller der dobbel dose av en genvariant er ugunstig, får dette negative konsekvenser for tilpasningen til individene og på sikt også for bestandet i sin helhet. 

Hos gran og furu som er utkryssende arter, skyldes innavl sjelden selvbestøvning, men formering mellom slektninger. Hos gran har man blant annet vist at spireevnen til frø som stammer fra selvpollinering er svært liten, det er stor seleksjon mot disse selvpollinerte frøene. Hos gran har man vist at krysninger mellom halvsøsken og helsøsken gir et redusert stammevolum opptil 30 %. Hos amerikanske furuarter har man vist at økt innavl utsetter fruktbarheten og reduserer blomstringen.Figur 11: Illustrasjon på hvordan vekstformen er hos individer med forskjellig innavlskoeffisient. Bildet er hentet fra “An introduction to forest genetics”, Eriksson med flere 2007

Side 15 av 22
Tilbake   |   Neste side