e-Bok: Arv

 

Høyt slektskapsnivå innad i naturlige granpopulasjoner
Nye forskningsresultater viser at det er en høyere grad av slektskap mellom grantrær i naturskog enn tidligere antatt. Molekylærgenetiske undersøkelser av gran i Nord-Europa har vist at de fleste granpopulasjonene i Nord-Europa er relativt nært beslektet. Lignende resultater finner vi også hos gran i Mellom-Europa. En forklaring på dette kan være at det er et lite antall trær i en bestand som bestøver hunnblomstene. Hvorvidt skogshistorikken og tidligere tiders hogstformer kan være med å forklare de genetiske strukturene vet vi for lite om.
Granskogen i Oppkuven i Nordmarka. Her finnes en av Norges mest genetisk variable skog. Oppkuven er et av områdene i landet hvor vi fremdeles har områder med urskog. Kan alderen på skogen være med på å forklare hvorfor denne skogen er så genetisk rik? Kan diversitets nivåer for eksempel knyttes til hogsthistorikken? Dette er spørsmål vi ikke har svar på. Foto: John Y. Larsson


 

Side 16 av 22
Tilbake   |   Neste side